Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
 • LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
 • LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG
 • LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
 • LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
 • LĨNH VỰC LUẬT SƯ
 • LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
 • LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN
 • LĨNH VỰC QUỐC TỊCH
 • LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
 • LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
 • LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 • TÌM THẤY 144 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Bổ nhiệm công chứng viên
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  2
  Bổ nhiệm lại công chứng viên
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  3
  Cấp bản sao từ sổ gốc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  4
  Cấp giấy Xác nhận là người gốc Việt Nam
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  5
  6
  Cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  7
  8
  9
  10

  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2020
  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2020